Правила обработки персональных данных

«Затверджено»
Наказом Директора
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Є-КЕШ
№ 0112-1 від «01» грудня 2017 року

 

ПОРЯДОК 
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«Є-КЕШ»

1.Загальні положення

1.1.Цей Порядок обробки персональних даних (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 та інших нормативно-правових актів.

1.2.Порядком визначено загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ» повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

2.Терміни

2.1.База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

2.2.Володілець персональних даних – ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Є-КЕШ», код ЄДРПОУ 41548844, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Рибальська, будинок 22, тел. (044) 337-88-33 (далі – Товариство, Володілець).

2.3.Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

2.4.Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

2.5.Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

2.6.Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (далі – ПД, Дані).

2.7.Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

2.8.Сайт – e-cash.com.ua.

2.9.Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються (далі – Позичальник, суб’єкт персональних даних).

2.10.Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

3.Мета та підстави обробки ПД

3.1.Позичальник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за Договором позики, а також для просування послуг Товариства та захисту прав та інтересів Товариства.

4.Склад ПД

4.1.Відповідно до мети обробки до складу персональних даних включаються такі дані про фізичних осіб:

4.1.1.прізвище, ім’я, по-батькові;

4.1.2.інформація, яка зазначена в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу);

4.1.3.реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4.1.4.місце проживання або перебування;

4.1.5.місце роботи;

4.1.6.номери контактних телефонів;

4.1.7.адреси електронної пошти;

4.1.8.суми нарахованих та/або отриманих доходів;

4.1.9.сімейний стан;

4.1.10.інформація, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору позики.

5.Порядок обробки ПД

5.1.Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Товариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених у пунктах 3.1. Порядку та відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їхніх трудових обов'язків. Товариство та розпорядники Бази персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.

5.3.Товариство та розпорядники Бази персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії або сукупності дій (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим):

5.3.1.збирання;

5.3.2.реєстрація; 

5.3.3.накопичення; 

5.3.4.зберігання;

5.3.5.адаптування; 

5.3.6.зміна;

5.3.7.поновлення; 

5.3.8.використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача);

5.3.9.уточнення (оновлення, зміна);

5.3.10.копіювання;

5.3.11.опублікування; 

5.3.12.редагування;

5.3.13.компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту; 

5.3.14.пересилання поштою та/або електронними способами;

5.3.15.розміщення на Сайті Товариства;

5.3.16.передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення.

5.4.Місцезнаходження бази персональних даних: 01011, м. Київ, вулиця Рибальська, будинок 22.

6.Процедура зберігання ПД

6.1.Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2.Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону.

6.3.Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

6.3.1.закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

6.3.2.припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

6.3.3.видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;

6.3.4.набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

7.Права суб’єктів ПД

7.1.Суб'єкт персональних даних має право:

7.1.1.знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

7.1.2.отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

7.1.3.на доступ до своїх персональних даних;

7.1.4.отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

7.1.5.на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

7.1.6.знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

7.1.7.на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

7.1.8.а також інші права, передбачені Законом.

7.2.Права Товариства

7.2.1.Товариство має право в тому числі, але не виключно передати Дані для обробки наступним особам:

7.2.1.1.Бюро кредитних історій;

7.2.1.2.Банкам;

7.2.1.3.Фінансовим установам,

7.2.1.4.Органам державної влади

7.2.2.Товариство має право укладати договір відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інші договори, пов’язані з наданням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою.

7.2.3.Товариство має право на передачу та збір інформації, що складає Кредитну історію суб’єкта ПД до Бюро, її перевірку, зберігання, обробку, використання та поширення через Бюро, а також на отримання Користувачем від Бюро інформації, що складає Кредитну історію у вигляді Кредитного звіту такого суб’єкта, під час укладення та протягом строку дії договору позики.

7.2.4.Товариство має право не здійснювати повідомлень про передачу персональних даних Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних». 



Контактная информация:

Юридический адрес: ООО «Е-КЕШ»

Украина, 01021, г. Киев, ул. КЛОВСКИЙ СПУСК, 7А